BHXH TỈNH QUẢNG NGÃI-Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Thứ ba - 22/01/2019 09:27
Năm 2018 đã khép lại, ghi dấu ấn thành công của BHXH tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm. Với chủ đề phát động thi đua năm 2018 “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Tập thể CB,CC,VC BHXH tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành, không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ từ công tác thu, chi, phát triển đối tượng đến giải quyết các chế độ BHXH, BHYT nhằm phục vụ tốt cho đối tượng tham gia.
Đ/c Tiêu Sinh-PGĐ phụ trách BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
Đ/c Tiêu Sinh-PGĐ phụ trách BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
   Đối với công tác thu,trên cơ sở kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân bổ kịp thời cho BHXH các huyện, thành phố; đồng thời tích cực đôn đốc các đơn vị chủ động, tích cực trong công tác này và đã thu đạt 101,57% kế hoạch.
   Việc phát triển đối tượng tham gia cũng được tiến hành bằng nhiều giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mở rộng mạng lưới tuyên truyền tại cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp với Sở KH&ĐT, Cục thuế tỉnh nắm danh sách các đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH; hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan Thuế và BHXH; phối hợp tuyên truyền và thực hiện kịp thời việc hỗ trợ tiền đóng BHYT giai đoạn 2018-2020 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017,... Điều này đã tác động tích cực đến công tác phát triển đối tượng. Kết quả: Số người tham gia BHXH bắt buộc 97.148 người, tăng 11,33% so với năm 2017; số người tham gia BHYT 1.148.655 người, tăng 1,63% so với năm 2017; số người tham gia BHXH tự nguyện  2.147 người, tăng 34,52% so với năm 2017;  Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 82.371 người, tăng 11,13% so với năm 2017.  Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh là 89,97% dân số đạt và vượt 4,17% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, đạt và vượt 1,74% so với chỉ tiêu tại Quyết định số 583/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Với những nỗ lực cố gắng trong công tác phát triển đối tượng, BHXH tỉnh đã được BHXH Việt Nam đề xuất khen thưởng cho tập thể BHXH tỉnh và 03 cá nhân.
h002
Hội thi ‘‘Phụ nữ Quảng Ngãi với chính sách BHXH, BHYT’’ năm 2018
   Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ngành. Trong năm đã xét duyệt và giải quyết gần 9 ngàn hồ sơ các loại cùng với hơn 36 ngàn lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức; giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT cho hơn 2.340 ngàn lượt người. Tổng số tiền chi trả trong năm hơn 2.700 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2017; trong đó: Chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 1.582,242 tỷ đồng, ước chi KCB BHYT 1.135,022 tỷ đồng. Tuy số tiền chi trả lớn nhưng công tác này luôn được chi trả an toàn, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia.
Đẩy mạnh cải cách hành chính
   Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của Ngành. Chính vì vậy ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ đúng theo chỉ đạo của Chỉnh phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam để phục vụ tốt cho đơn vị, cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH. Đến nay việc đồng bộ mã số BHXH, rà soát và bàn giao sổ cho người lao động về cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch; Việc thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng Internet đến nay đã có 3.500 đơn vị thực hiện giao dịch, chiếm hơn 99%; công tác giám định BHYT qua cổng thông tin giám định, 100% các cơ sở KCB BHYT thực hiện kết nối liên thông và chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ KCB BHYT, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ BHYT đến KCB.
   BHXH tỉnh cũng thường xuyên rà thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của Ngành để phát hiện những văn bản chỉ đạo không còn phù hợp, chồng chéo và đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời. Tại đơn vị cũng đã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các quy định về hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, công khai trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh và chỉ đạo BHXH huyện, thành phố niêm yết tại bộ phận một cửa. Ngoài ra đã hướng dẫn tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử baohiemxahoi.gov.vn cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi cần. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở CB,VC  đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia và quán triệt CB,VC thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 3677/CT-BHXH của BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CB,VC ngành BHXH.
Hiệu quả từ công tác tham mưu, phối hợp
   Năm 2018, BHXH tỉnh  được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của ngành cấp trên, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngành đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó đặc biệt đã tham mưu BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Văn bản v/v chấn chỉnh tình trạng nợ đóng bảo hiểm bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về hỗ trợ tiền đóng BHYT giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện kịp thời cho đối tượng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 900/UBND-KGVX ngày 13/02/2018 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh,… Ngoài ra UBND tỉnh cũng đã chủ trì một số cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành để giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tổ chức đối thoại doanh nghiệp liên quan đến chính sách BHXH, BHYT…
   Theo Đ/c Tiêu Sinh-Phó Giám đốc Phụ trách BHXH tỉnh: Năm 2018, tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, nhất là tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ nợ đọng toàn tỉnh tương đối cao so với bình quân chung của cả nước. Năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của BCH TW Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan chỉ đạo công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất cho đối tượng tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Kim Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Download tài liệu

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?

Liên kết
  • Văn bản

3762/BHXH-CSXH

V/v thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người bị phạt tù giam

Lượt xem:40 | lượt tải:9

23/HD-CĐCS

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019)

Lượt xem:734 | lượt tải:44

1291/QĐ-TTg

Quyết định v/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan...

Lượt xem:30 | lượt tải:8

1174/TB-CNTT

V/v danh sách cán bộ thường trực

Lượt xem:36 | lượt tải:14

DS

Danh sách nâng bậc lương thường xuyên và PCTNVK tháng 10/2019

Lượt xem:76 | lượt tải:31

496/TT-TTTT

V/v các hoạt động tuyên truyền dịp cao điểm

Lượt xem:117 | lượt tải:20

22/CV-CĐ

V/v tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu

Lượt xem:133 | lượt tải:24

NANGLUONGT9

Danh sách nâng bậc lương thường xuyên và PCTNVK tháng 9/2019

Lượt xem:170 | lượt tải:36
Đăng nhập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây